Stavební akce rok 2015

1.1.2015   Lenka Tylová   Galerie stavebních akcí  


V prvním pololetí  r. 2015 se postupně dokončovali jednotlivé stavby zahájené v minulých letech, některé menší se zahájili a ukončili v letošním roce, některé se zahájili a dokončí se v roce příštím.

 • Byla dokončena stavba Domu s pečovatelskými byty „U Poldru“, v lednu byly byty vybaveny kuchyňskými linkami.  17.2.2015 proběhla kolaudace stavby a 1.3. se začali stěhovat první nájemníci.
 • V únoru 2015 se zahájila akce „Zateplení kulturního domu v Mladoňově č.pop. 41“  včetně manipulačních ploch u kulturního domu - poslední stavba, která ozdobí historický střed osady Mladoňov
 • Bylo dokončeno vodní dílo „Revitalizace nivy vodního toku – mokřadní pásmo, k.ú. Nový Malín tzv. Mokřad u p. Verebelyho – ekologická stavba pro udržení vody v krajině
 • V květnu proběhla instalace košů na psí exkrementy po celé obci
 • Byly dokončeny Energetické úspory DPS Nový Malín – jednalo se o zateplení budovy a instalaci tepelného čerpadla
 • Byla dokončena Revitalizace centra obce Nový Malín - financována z ROP, celková cena 10,1 mil. Kč vč.
 • Bylo dokončeno 7 bytových jednotek - Bytový dům „ K Lužím“ včetně terénních úprav a oplocení. Všechny byty jsou prodány, celková cena 8,987 mil. vč. DPH.
 • 29.6.2015 byla zahájena akce „Nová přístavba učeben a kabinetů – objekt „H“ v areálu základní školy v Novém Malíně
 • Byl realizován  přechod u horní MŠ - drobná záležitost pro zvýšení bezpečnosti.
 • Byla položena přípojka NNk ke kompostárně – pro dokonalé zabezpečení chodu kompostárny
 • Dokončení opravy střechy Kostela sv. Mikuláše v Mladoňově – chráněná památka, architektonický skvost - oprava střechy, oprava a nátěr fasády – dlouhodobá záležitost od roku 2011 do konce roku 2015 – střechu prováděl p. Kukula Marcel, ostatní PNM – danou akci řídila obec ve spolupráci s farností Hradečná
 • 4.9.2015 byla spuštěna Malá vodní elektrárna – Objekt technického vybavení vodojemu 40 m3 – stavbu provedla Provozní Nový Malín a technologii dodala firma ELZACO s. r. o. Kinetická energie se našla v přerušovacích komorách, nyní se mění na energii elektrickou. Rekonstrukce přivaděče, která souvisela s výstavbou MVE byla nutná z důvodu havarijního stavu a proběhla v minulých letech.
 • Došlo k dovybavení vnitřního prostoru cisternové automobilové stříkačky Tatry pro JSDH obce Nový Malín
 • Bylo provedeno vodní dílo „Zasakovací průleh Mladoňov“ – protipovodňové a protierozní opatření v k. ú. Mladoňov v areálu ZD. Dlouhodobá a bolestivá záležitost, únik močůvky do Mladoňovského potoka, kterou nikdo nedokázal vyřešit.  
 • Vytvoření nového trávníku a zavlažování místního hřiště na sokolovně
 • V roce 2015 byly provedeny opravy dvou místních komunikací u p. Cikryta v ceně 0,508 mil. Kč a u Čmakala v ceně 0,594 mil. Kč
 • Byla zahájena akce „Stavební úpravy chodníku v úseku od křižovatky silnic II/446 a III/44631 po obecní úřad, Nový Malín“

 

 

3649
Počet obyvatel
1172
Počet domů
8
Počet kulturních památek
27.32
Rozloha v km²
Máte dotaz?

Napište nám