Czech POINT na OÚ v Novém Malíně

1.1.2015   Obec Nový Malín   Aktuality  


Czech Point, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistované místo výkonu veřejné správy, kde každý občan může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech. Cílem projektu Czech Point je poskytnout občanům ověřené výstupy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by museli navštívit několik různých úřadů státní správy.

         

Co Czech POINT poskytuje?

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříků trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z Insolventního rejstříku
 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů
 • Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby
 • Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby

Podrobné informace o projektu  Czech Point  najdete  na internetové adrese: http://www.czechpoint.cz/web/index.php?q=node/23

 

Základní informace k jednotlivým výstupům:

1. Výpis z katastru nemovitostí

Žadatel o výpis z katastru nemovitostí musí znát název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, případně parcelní číslo pozemku nebo číslo popisné budovy, pro kterou je výpis z katastru nemovitostí žádán. O výpis z katastru nemovitostí lze zažádat i podle seznamu jednotek a to v případě, že budova je členěna na jednotky. To je typické zejména u bytových domů. Žadatel pak musí znát nejen popisné číslo domu, ale i číslo bytu v domě. Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu činí 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další započatou stranu. Snímky katastrální mapy Obecní úřad Nový Malín neposkytuje! Oprávněným poskytovatelem takové listiny je nadále příslušné pracoviště Katastrálního úřadu.

2. Výpis z obchodního rejstříku

Žadatel o výpis musí v žádosti uvést identifikační číslo (IČ) subjektu, o němž mají být informace poskytnuty. Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu je ve výši 100,- Kč za první stranu a 50,-Kč za každou další započatou stranu.

 3. Výpis z živnostenského rejstříku

Žadatel o výpis musí v žádosti uvést identifikační číslo (IČ) subjektu, o němž mají být informace poskytnuty. Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu je ve výši 100,- Kč za první stranu a za každou další započatou stranu ve výši 50,- Kč.

 4. Výpis z rejstříku trestů

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost žadatel obdrží vyplněnou na pracovišti Czech POINT. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis může být vydán i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Je možné vydávat výpisy z Rejstříku trestů i zmocněncům, kteří žádají o výpis na základě plné moci jim udělené další osobou. Za výpis z rejstříku trestů zaplatí žadatel 100,- Kč.

5. PŘIJETÍ PODÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Na základě novely živnostenského zákona (§ 72) lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o :

- ohlášení živnosti,

- ohlášení údajů vedených v Živnostenském rejstříku nebo informace o jejich změnách,

- žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Poplatek činí 50,- Kč za přijetí podání na pracovišti Czech Point. Další poplatek se vybírá dle druhu podání.

6. Výpis bodového hodnocení osoby

Dne 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů. Žadatel, popřípadě zmocněnec na základě plné moci, může výpis stavu konta získat po ověření totožnosti. Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu je ve výši 100,- za první stránku a za každou započatou stránku ve výši 50,-Kč.

7. Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je písemné potvrzení, že dodavatel splnil kvalifikaci a doložil splnění kvalifikace příslušnými doklady, vydávané Ministerstvem pro místní rozvoj, obsahující údaje zapisované do seznamu. U nezapsaných dodavatelů obsahuje výpis informaci o skutečnosti, že dodavatel není v seznamu zapsán. Tento výpis dokáže nahradit několik výpisů (Obchodní rejstřík, Rejstřík trestů, apod.) a prokázat kvalifikaci například v případě podání nabídky do veřejné soutěže. O tento výpis může požádat anonymní žadatel. Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu je ve výši 100,- za první stránku a za každou započatou stránku ve výši 50,-Kč.

 8. Registr účastníků provozu MA ISOH

Od 1. ledna 2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly. Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu je ve výši 100,- za první stránku, výpis by měl být pouze jednostránkový (určeno pro firmy likvidující autovraky).

9. VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

Jedná se o veřejně  přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě  dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání  příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba). Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, za každou následující 50 Kč.

Insolvenční  rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Více informací  o insolvenčním rejstříku naleznete na příslušných stránkách ministerstva spravedlnosti.

10. DATOVÉ SCHRÁNKY

V souvislosti s platností  zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované  konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím systému Czech POINT je prozatím možné zažádat o zřízení datové schránky a požádat o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových.

Podání žádosti o zřízení datové schránky

Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.

Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové  údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

11. OZNÁMENÍ O ZNEPLATNĚNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJU

V případě  ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové  schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení  nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je pouze opakované vydání přístupových údajů oprávněné osobě - formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, které stojí 200,- Kč.

12. AUTORIZOVANÁ KONVERZE

Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů  zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů.

Autorizovaná  konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné  podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Konverze z listinné  do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické  do listinné podoby - elektronický dokument, který  chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Za každou i započatou stránku konvertované listiny je vybírán poplatek 30 Kč,-, a to v obou formách konverze. Tedy z listinné podoby do elektronické a i z elektronické do listinné. Velikost formátu nerozhoduje, není zákonem stanovena.

Máte dotaz?

Napište nám