Informace pro zájemce o pronájem hrobového místa pro vsyp na veřejném pohřebišti v Novém Malíně

14.9.2023   Jiřina Cvečková   Vsypová loučka  


Informace pro zájemce o pronájem hrobového místa pro vsyp na veřejném pohřebišti v Novém Malíně.

 1. Vsyp zpopelněných ostatků se provádí na veřejném pohřebišti v novém Malíně pouze na místě předem k tomuto účelu určeném - vsypová loučka.

 

 1. Vsypová loučka je pietní místo s udržovaným trávníkem a slouží k ukládání ostatků do anonymních, ale přesně vytyčených jamek. Místa vsypů nejsou zjevně označena.

 

 

 1. Smuteční obřad (vsyp) se provádí tak, že do vyhloubené jamky se při smutečním obřadu vsype popel zesnulého. Upravený drn z vyhloubené jamky se po obřadu vrátí zpět na původní místo.

Do jedné vsypové jamky lze provést pouze jeden vsyp a to vzhledem k hloubce zeminy.

Vsypová místa nelze předem rezervovat ani pronajmout. Budou obsazována postupně, aby se zamezilo vstupování na místa, kde byl vsyp již proveden.

 

 1.  Smuteční obřad (vsyp) bude prováděn na základě písemné žádosti o provedení vsypu, ve které budou uvedeny všechny údaje potřebné k vedení předepsané evidence.

Tiskopis žádosti je dostupný na internetových stránkách obce: www. novymalin.cz, v sekci: Obec, Hřbitov nebo osobně na podatelně obecního úřadu.  Žadatel o vsyp musí k žádosti předložit „doklad o zpopelnění“,

(případně předloží potvrzení o vyjmutí urny z hrobu potvrzené provozovatelem veřejného pohřebiště v případě, když se např. ruší hrobové místo).

 

Smuteční obřad (vsyp) může provádět pro provozovatele pohřebiště pouze firma Pavel Dvouletý – Pohřební služba Requiem, IČO: 61577073.

Termín a čas vsypu bude určen podle volné kapacity zhotovitele smutečního obřadu.

 

 1. Urna se zpopelněnými ostatky určená ke vsypu se předává po předchozí domluvě správci hřbitova alespoň jeden pracovní den před  termínem vsypu.

 

 1. Nájem hrobového místa na vsyp bude uzavírán s žadatelem ( nájemcem) o vsyp na dobu 15 let za  200,- Kč.

 

 1.  Vsyp může být proveden: a) s účastí pozůstalých

                                                b) bez účasti pozůstalých

 

Žadatel uhradí na obecním úřadě při podpisu nájemní smlouvy cenu za vsyp ( smuteční obřad) ve výši 2.100,- Kč včetně DPH. Cena za smuteční obřad (vsyp) je stejná u obřadu s účasti pozůstalých a bez účasti pozůstalých.

 

 

 1.  Správce pohřebiště vede evidenci související s provozováním vsypů, která obsahuje následující údaje:
 • jméno a příjmení osoby, jejichž zpopelněné ostatky jsou na vsypové loučce uloženy
 • rodné číslo
 • datum  narození
 • datum a místo úmrtí
 • datum a místo zpopelnění a číslo dokladu o zpopelnění
 • číslo urny
 • poslední bydliště
 • hřbitov a číslo hrobu, ze kterého byly zpopelněné ostatky (urna) vyjmuty
 • datum vsypu
 • jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, tel. kontakt žadatele o  vsyp
 • jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nájemce vsypové jamky (pokud nebude shodné s žadatelem o vsyp)
 • jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu osoby na kterou přejde právo nájmu  hrobového místa pro vsyp v případě smrti nájemce

 

 1. Vstup na vsypovou loučku je pro veřejnost zakázán!

 

 1. Kytice (bez nádob na vodu), věnce,  lampičky, svíčky lze umisťovat pouze na artefakt v podobě plochého kamene u vsypové loučky.

 

 Zvadlé nebo jinak znehodnocené květiny, věnce, svíčky odstraní správce hřbitova sám po zvážení estetické hodnoty.

 

 

 1. Všechny předměty na vsypové loučce, umístěné v rozporu s těmito podmínkami budou nekompromisně správcem hřbitova odstraněny bez náhrady.

 

 

 1. Nájemci vsypové jamky bude umožněno umístit na žulovou desku (na stěně u vsypové loučky) za poplatek 545,- Kč (včetně platné sazby DPH) „příjmení a jména zesnulého, datum narození a úmrtí a  fotografii“.

Poplatek nezahrnuje náklad za vyrytí jména zesnulého a  zhotovení jeho fotografie.

Vyrytí jména zesnulého a fotografii na žulové desce bude provádět firma:

Milan Petřek, Nový Malín, IČO: 70005478

 

 

Dozor nad pořádkem na vsypové loučce provádí správce pohřebiště

Soubory ke stažení

 • Informace pro zájemce o pronájem vsypového místa.pdf
 • Máte dotaz?

  Napište nám