Rok 2009 - 15. Sběrný dvůr I.

31.12.2009   Obec Nový Malín   Dotace 2009  


Sběrný dvůr I.: Revitalizace části bývalé selské usedlosti č.p. 83 a 332 na sběrný dvůr obce Nový Malín - I. etapa (stavební část)

Poskytovatel dotace:  Státní fond život. prostředí - Operační program život. prostředí

Celkové náklady:         10,461 mil. Kč    

Poskytnutá dotace:        7,516 mil. Kč   

 

Žádost o dotaci byla v 3/2010 schválena ministrem životního prostředí k podpoře.

Projekt byl podán. Žádost o dotaci prošla kriteriem obecné a specifické přijatelnosti (obdrželi jsme akceptační číslo), nyní byla postoupena k bodovému hodnocení Řídícímu orgánu SFŽP. Žádost o dotaci přiznána, obec Nový Malín obdržela registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Celkové uznatelné výdaje činí 8.351.202,- Kč, z toho dotace z fondu EU činí 7.098.521,70 Kč (85 %), dotace ze SFŽP činí 417.560,10 Kč (5 %), zbylých 10 % je hrazeno z vlastních finančních prostředků obce Nový Malín a činí 835.120,20 Kč. Obec Nový Malín navíc z vlastních finančních prostředků hradí nezpůsobilé výdaje, které v případě tohoto projektu činí 2.110.459,- Kč.

 

Tento projekt je zaměřen na stavební úpravy části bývalé selské usedlosti. Měla by být vybudována třídírna, přístřešky pro ukládání vytříděného a slisovaného odpadu a kompozitního odpadu a k umístění kontejnerů. V uzavřených prostorech stávající budovy by měly být vybudovány sklady nebezpečného odpadu a dílna údržby sběrného dvora + sklad náhradních dílů.

Cílem projektu je vybudování obecního sběrného dvora  pro potřeby občanů, vytvoří se tak ucelený systém nakládání s odpady v obci, dojde k maximálnímu zvýšení komfortu pro občany Nového Malína a Mladoňova v oblasti objemného odpadu, pozitivem je zvýšení podílu využitelných složek odpadů a snížení počtu nebezpečných odpadů ve směsném komunálním odpadu.  Budou zajištěný pravidelné svozy z domácností (pytlový systém) + osobní odnos.

Budou přijímány:  využitelné odpady - plasty, sklo, papír, dále kompozitní obaly, odpady objemné, odpady nebezpečné a vyřazená elektrozařízení.

Zahájení prací bylo v roce 2010, projekt byl ukončen v říjnu 2011.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Máte dotaz?

Napište nám