Rok 2009 - 18.ČOV Nový Malín

31.12.2009   Obec Nový Malín   Dotace 2009  


Poskytovatel dotace:  Státní fond život. prostředí - Operační program život. prostředí

Celkové náklady:           35,98 mil. Kč

Poskytnutá dotace:

Projekt byl podán. Žádost o dotaci byla již po několikáté zamítnuta. Obec Nový Malín podala stížnost proti postupu ze strany SFŽP. Na základě stížnosti byla ČOV Nový Malín znovu posouzena a projektu bylo přiděleno akceptační číslo. V 5/2010 by projekt měl být postoupen Řídícímu výboru k posouzení, zde bude definitivně rozhodnuto, zda bude Obci Nový Malín dotace přiznána, či nikoliv.

Dne 20.8.2010 obdržela Obec Nový Malín registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze strany SFŽP.

V roce 1997 bylo přijato dočasné řešení, kdy byl vybudován výtlačný řad, který odvádí splaškové odpadní vody z obce Nový Malín na ČOV Šumperk, byl projektován na kapacitu 3 000 obyvatel. Dnes je již na hranici maximální projektované kapacity,  ve špičkách je přetížen a hrozí kolaps celého systému odtoku splaškových odpadních vod z obce. Možnost rekonstrukce výtlaku a přečerpávací stanice skončila v roce 2000, kdy obec získala souhlas s výstavbou ČOV. Na výstavbu ČOV je vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení, stavba je zařazena do Územního plánu obce Nový Malín a PRVKOKu (plán rozvoje vodovodu a kanalizací Olomouckého kraje). Obec Nový Malín obdržela doporučující stanoviska k žádosti o dotaci od všech místně příslušných institucí, které jsou velmi dobře seznámeny s konkrétním stavem v obci Nový Malín: Měský úřad Šumperk - odbor životního prostředí, Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství a České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Olomouc.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí 

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Máte dotaz?

Napište nám